Skip to content Skip to footer

Regulamin wyścigów dziecięcych
w ramach Małopolska MTB Tour

Regulamin wyścigów dziecięcych stanowi załącznik do regulaminu rajdu Małopolska MTB Tour i określa sposób startu, rywalizacji i klasyfikacji dzieci w ramach wyścigu.

1. Podstawowe informacje

1.1. Cele wyścigów dziecięcych

 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Poprawa kondycji fizycznej uczestników wyścigu
 • Promocja sportowej rywalizacji Fair Play
 • Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu

1.2. Organizator

 • Stowarzyszenie B-Active
  32-640 Zator ul. Różana 16
  NIP: 5492450012 , KRS: 0000717874

2. Rejestracja zawodników

 • Rejestracja uczestnika możliwa jest wyłącznie internetowo poprzez stronę zapisy.mktime.pl najpóźniej do 19 maja 2023 r.
 • Limit uczestników wynosi 500 osób.
  W przypadku niewykorzystania limitu wolnych miejsc podczas zapisów internetowych Organizator przewiduje możliwość przedłużenia terminu zapisów.
 • Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu, w tym akceptacja Regulaminu wyścigów dziecięcych i Polityki prywatności podczas elektronicznej rejestracji.
 • Formularz zgłoszeniowy zawiera zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w wyścigach dziecięcych.
 • Rodzic lub opiekun prawny dokonujący zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

3. Opłaty

 • Koszt uczestnictwa wynosi 15 zł.

Opłata możliwa jest wyłącznie podczas elektronicznej rejestracji poprzez stronę zapisy.mktime.pl

4. Kategorie wiekowe

Uczestnicy wyścigów dziecięcych podzieleni są na kategorie wiekowe zgodnie z poniższą tabelą.

Kategoria
Rok urodzenia
Rowerki biegowe
Dzieci jeżdżące na rowerkach biegowych
5-6 lat (dziewczynki)
2018 – 2017
5-6 lat (chłopcy)
2018 – 2017
7-8 lat (dziewczynki)
2016 – 2015
7-8 lat (chłopcy)
2016 – 2015
9-10 lat (dziewczynki)
2014 – 2013
9-10 lat (chłopcy)
2014 – 2013
11-12 lat (dziewczynki)
2012 – 2011
11-12 lat (chłopcy)
2012 – 2011
13-14 lat (dziewczynki)

2010 – 2009

13-14 lat (chłopcy)
2010 – 2009

Uczestnicy wyścigów mogą być klasyfikowani wyłącznie w jednej kategorii wiekowej. W przypadku zawodników, którzy spełniają warunki dwóch lub więcej kategorii o przypisaniu tylko do jednej z nich decyduje rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko do rywalizacji.

5. Trasa

 • Rywalizacja odbywa się na terenie miasteczka rajdu Małopolska MTB Tour, a dystans do pokonania przez zawodników zawiera się w przedziale od 200 m do 5 km.
 • Trasa jest oznaczona oraz zabezpieczona przez służby porządkowe Organizatora.

6. Zasady uczestnictwa

 • Każdy uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.
 • Start zawodnika możliwy jest jedynie po dokonaniu poprawnej rejestracji i wniesieniu opłaty startowej.
 • Każdy zawodnik startuje z numerem startowym wydawanym przez Biuro Zawodów.
 • Uczestnicy zobowiązani są startować w kaskach rowerowych (brak kasku wiąże się z uniemożliwieniem startu dziecka w wyścigu).
 • Wyścig odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatora, a warunkiem ukończenia wyścigu jest pokonanie jej w całości od miejsca startu do mety. Ewentualne skrócenie trasy może wiązać się z dyskwalifikacją (decyzja o dyskwalifikacji należy do Organizatora).
 • O godzinach startu Organizator poinformuje przez wyścigiem.
 • W trakcie rywalizacji rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu startu / mety wyścigu.
 • Organizator dopuszcza obecność opiekunów na starcie i trasie wyścigu, a także w pobliżu trasy, jednak ich obecność nie powinna wpływać na wyniki rywalizacji. Zabrania się tarasowania drogi przejazdu innym zawodnikom, popychania i ciągnięcia zawodników oraz innego zachowania odbiegającego od zasad Fair Play.
 • Priorytetem w wyścigach dziecięcych jest dobra zabawa i zdrowa rywalizacja, a także stosowanie zasad Fair Play zarówno przez uczestników jak i rodziców / opiekunów prawnych. Zabrania się blokowania innych uczestników wyścigu, popychania oraz używania słów uznanych za niecenzuralne.

7. Nagrody i klasyfikacja

 • Wyścigi dziecięce mają charakter sportowej zabawy.
 • Dekoracja najlepszych trzech zawodników zostanie przeprowadzona wyłącznie w kategoriach wiekowych 11-12 lat oraz 13-14 lat.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie kolejności na mecie lub czasów przejazdu – w zależności od kategorii wiekowej.
 • Wszyscy uczestnicy wyścigów dziecięcych po dotarciu na metę otrzymują pamiątkowy medal oraz nagrodę. Dla zawodników z kategorii 11-12 lat oraz 13-14 lat dodatkowo przewiduje się dekorację najlepszych trzech zawodników.
 • Odbiór nagród, dyplomów i medali możliwy jest wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu.

8. Informacje dodatkowe

 • Wyścigi dziecięce będą rozgrywane 20 maja 2023 roku (sobota) w godzinach 10:00 – 15:00.
  Szczegółowy program wyścigów zostanie opublikowany na stronie internetowej malopolskamtb.pl
 • Złamanie zasad Fair Play, blokowanie innych uczestników wyścigu, niestosowanie się do poleceń Organizatora – może skutkować wykluczeniem dziecka z wyścigu (w tej sytuacji opłata startowa nie jest zwracana).
 • Na miejscu wyścigu dostępna jest pomoc medyczna.
 • Uczestnicy wyścigów dziecięcych objęci są ubezpieczeniem NNW.
 • Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody spowodowane przez swoich podopiecznych.
 • W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania lub jego wcześniejszego odwołania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.
Skip to content