Skip to content Skip to footer

Regulamin rajdu
MAŁOPOLSKA MTB TOUR

1. Podstawowe informacje

Rajd Małopolska MTB Tour to wydarzenie o charakterze sportowym skierowane do miłośników kolarstwa MTB pragnących aktywnie spędzić swój wolny czas.

1.1. Cele Małopolska MTB Tour

 • Popularyzacja kolarstwa w południowej Polsce.
 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
 • Rozwój idei maratonów MTB na terenie południowej Polski.
 • Promowanie regionalnych tras turystycznych.
 • Promocja sportowej rywalizacji fair play.

1.2. Organizator

 • Stowarzyszenie B-Active
  32-640 Zator ul. Różana 16
  NIP: 5492450012, KRS: 0000717874
 • Strona internetowa: malopolskamtb.pl
 • E-mail: kontakt@malopolskamtb.pl

1.3. Termin i miejsce

 • 21 maja 2023 r.
 • Trzebinia – Kąpielisko Balaton ul. Św. Stanisława

2. Rejestracja zawodników

2.1. Zasady ogólne

a) W rajdzie Małopolska MTB Tour udział może wziąć maksymalnie 999 uczestników.

b) Rejestracja uczestnika może być dokonana wyłącznie drogą internetową poprzez stronę malopolskamtb.pl (z wykorzystaniem platformy do obsługi zapisów zapisy.mktime.pl).

c) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 4.5.

d) Zgłoszenia internetowe zawodników możliwe są do 19 maja 2023 (do godz. 23.59) lub do wyczerpania limitu miejsc.

e) W przypadku niewypełnienia limitu uczestników wskazanego w pkt 2.1. ppkt a) Organizator przewiduje możliwość wydłużenia terminu zapisów.

2.2. Dodatkowe warunki związane z rejestracją

a) W razie uruchomienia przez Organizatora dodatkowej klasyfikacji (np. branżowej lub mieszkańców), uczestnik zawodów podczas dokonywania rejestracji będzie miał możliwość zgłoszenia się do wskazanej klasyfikacji dodatkowej, aby zostać w niej ujętym (pod warunkiem spełnienia warunków klasyfikacji).

b) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

3. Opłaty

3.1. Zasady ogólne

a) Płatności za start można dokonywać wyłącznie przelewem elektronicznym podczas elektronicznej rejestracji zawodnika z wykorzystaniem platformy zapisy.mktime.pl.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

3.2. Cennik

Dystans
Cena

GIGA

MEGA

FAMILY

30 zł

3.3. Przeniesienie opłaty wpisowej

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

b) Istnieje możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę, najpóźniej do 19 maja 2023 roku. Informację o chęci przeniesienia opłaty na inną osobę należy zgłosić mailowo na adres kontakt@malopolskamtb.pl

c) Płatności tytułem uczestnictwa w rajdzie nie podlegają zwrotowi.

3.4. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od daty dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury, w procesie rejestracji elektronicznej należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: kontakt@malopolskamtb.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w rajdzie

Wydarzenie przeprowadzone będzie według programu opublikowanego za pośrednictwem strony www.malopolskamtb.pl

4.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik rajdu Małopolska MTB Tour ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem rajdu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

d) Zabrania się startowania w rajdzie na rowerze ze wspomaganiem (silnikiem) elektrycznym.

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy rajdu karane będzie dyskwalifikacją.

f) W czasie rajdu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy, który musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.

g) Opiekunowie zawodników niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania tabliczki „Opiekun”, która zawiera numer startowy zawodnika będącego pod opieką danej osoby.

h) Zawodnicy w wieku poniżej 14 lat dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub wskazanego przez nich innego opiekuna.

4.2. Rywalizacja

a) Zawodnik ma prawo startu tylko na jednym dystansie.

b) Start poszczególnych dystansów odbywa się osobno wg godzin przedstawionych w programie wydarzenia.

c) Wybór dystansu na którym wystartuje zawodnik następuje podczas rejestracji.

d) Podczas rajdu obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

e) Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany przed rajdem za pośrednictwem strony internetowej oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Limit będzie zależny od długości i stopnia trudności trasy.

f) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu (przy mecie).

g) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Szczegóły znajdują się w Zasadach startu sektorowego.

h) Opiekunowie zawodników niepełnoletnich zobowiązani są do ustawienia się na starcie w miejscu wskazanym przez Organizatora, za ostatnim zawodnikiem z danego sektora. Opiekun jedzie za swoim podopiecznym po jego torze jazdy „gęsiego”. Opiekunom zabrania się pchania lub ciągnięcia zawodników. Opiekun zobowiązany jest ustąpić miejsca na trasie innym zawodnikom, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy. Opiekunowie zawodników niepełnoletnich nie mogą startować na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych zasad, Organizator ma prawo nałożyć karę na zawodnika i jego Opiekuna (w wymiarze podanym w pkt. 12 Regulaminu).

i) W przypadku wycofania się z rajdu (w trakcie jego trwania) uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu lub smsem pod numerem: 502 488 611.

4.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi rajdu będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

c) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed rajdem. Limity zostaną podane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Zawodnicy w wyznaczonych punktach otrzymają informację o przekroczeniu limitu.

d) W trakcie rajdu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 787 473 920.

e) Każdy uczestnik rajdu jak również opiekunowie zobowiązani są do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

g) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

h) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

i) Zawodnicy podczas rajdu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub dyskwalifikacją zawodnika.

4.4. Ruch drogowy

a) Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

d) Zawodnicy maja obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariuszy policji, osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem oraz przedstawicieli jednostek OSP. Niestosowanie się do poleceń służb związane jest z dyskwalifikacją zawodnika.

4.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika w rajdzie Małopolska MTB Tour możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

c) Zgłaszając uczestnictwo w rajdzie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w rajdzie. Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19, nie jest aktualnie chory oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

d) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także po akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

e) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

f) Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • pamiątkowy T-Shirt,
 • pamiątkowy medal,
 • pakiet startowy,
 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie oraz bufet na mecie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.
 • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

6. Dystanse

Podczas rajdu Małopolska MTB Tour będą dostępne trzy dystanse: GIGA, MEGA oraz FAMILY.

Dystans
Orientacyjna długość trasy
GIGA
65 – 70 km
MEGA
45 – 50 km
FAMILY
20 – 25 km

7. Kategorie

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

GIGA
Kod kategoriiWiekRok urodzenia
OPEN
G-OPEN-KZawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
G-OPEN-M
KOBIETY
G-K2019 – 29 lat2004 – 1994
G-K3030 – 39 lat1993 – 1984
G-K4040 – 49 lat1983 – 1974
G-K5050 lat i więcej1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
G-M2019 – 29 lat2004 – 1994
G-M3030 – 39 lat1993 – 1984
G-M4040 – 49 lat1983 – 1974
G-M5050 – 59 lat1973 – 1964
G-M6060 lat i więcej1963 i starsi
MEGA
Kod kategoriiWiekRok urodzenia
OPEN
M-OPEN-KZawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
M-OPEN-M
KOBIETY
M-K1515 – 16 lat2008 – 2007
M-K1817 – 18 lat2006 – 2005
M-K2019 – 29 lat2004 – 1994
M-K3030 – 39 lat1993 – 1984
M-K4040 – 49 lat1983 – 1974
M-K5050 lat i więcej1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
M-M1515 – 16 lat2008 – 2007
M-M1817 – 18 lat2006 – 2005
M-M2019 – 29 lat2004 – 1994
M-M3030 – 39 lat1993 – 1984
M-M4040 – 49 lat1983 – 1974
M-M5050 – 59 lat1973 – 1964
M-M6060 lat i więcej1963 i starsze
FAMILY
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
KOBIETY
F-K0 do 10 lat 2013 i młodsze
F-K1 11 – 12 lat 2012 – 2011
F-K2 13 – 14 lat 2010 – 2009
F-K3 15 lat i więcej 2008 i starsze
MĘŻCZYŹNI
F-M0 do 10 lat 2013 i młodsi
F-M1 11 – 12 lat 2012 – 2011
F-M2 13 – 14 lat 2010 – 2009
F-M3 15 lat i więcej 2008 i starsi

8. Klasyfikacja

8.1. Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja indywidualna podczas rajdu Małopolska MTB Tour będzie przeprowadzona osobno na wszystkich dystansach, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

8.2. Dodatkowe klasyfikacje

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji podczas rajdu, będą one jednak niezależne od klasyfikacji indywidualnej (np. klasyfikacja mieszkańców lub branżowa).

9. Trofea i nagrody

a) Podczas rajdu zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody, przydzielane na podstawie klasyfikacji dla poszczególnych kategorii.

b) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania rajdu. Godziny dekoracji zostaną przedstawione w programie wydarzenia. W przypadku zawodników, którzy dojadą do mety w trakcie lub po dekoracji, istnieje możliwość odbioru nagród i trofeów w czasie późniejszym.

c) Niestawienie się zawodnika na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagrody (za wyjątkiem zawodników, którzy dojadą do mety po dekoracji lub w jej trakcie). Obowiązuje osobisty odbiór nagrody.

d) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może przyznać następujące kary:

 • upomnienie
 • kara czasowa
  – start z innego sektora niż przyznany
  * dystans GIGA – 40 min.
  * dystans MEGA – 20 min.
  – pchanie lub ciągnięcie zawodnika przez innego zawodnika lub opiekuna – 20 min.
  – jazda opiekuna przed zawodnikiem niepełnoletnim – 20 min.
  – jazda w przeciwnym kierunku niż kierunek maratonu (podczas trwania wyścigu) – 30 min.
 • dyskwalifikacja
  – śmiecenie na trasie poza strefą bufetową
  – skrócenie trasy
  – ominięcie punktu kontrolnego
  – korzystanie z rowerów elektrycznych zarówno przez zawodników jak i opiekunów
  – zachowania agresywne, używanie wulgaryzmów oraz pozostałe sklasyfikowane jako odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych – zarówno w stosunku do innych uczestników wydarzenia jak i obsługi.Sytuacje opisane powyżej są incydentami występującymi najczęściej. W przypadku innych kwestii spornych organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kar nie ujętych powyżej.

b) Dyskwalifikacja z rajdu nie uprawnia zawodnika do zwrotu wpłaconego wpisowego.

c) Wniosek o ukaranie danego zawodnika do Organizatora lub Sędziego Głównego może złożyć:

 • obsługa rajdu,
 • osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy,
 • minimum dwóch zawodników lub opiekunów,
 • zawodnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer zawodnika).

d) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.

11. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie, można składać protesty pisemnie lub drogą elektroniczną.

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną kontakt@malopolskamtb.pl najpóźniej na trzy dni po terminie rajdu.

12. Sektory startowe

a) Podczas rajdu Małopolska MTB Tour obowiązuje start sektorowy, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa zawodników podczas rozpoczęcia rajdu (poszczególne grupy wyjeżdżają na trasę w odstępach czasowych).

b) Sektory startowe zostaną przydzielone na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych.

c) Szczegółowa lista sektorowa zostanie opublikowana po zamknięciu zapisów elektronicznych.

13. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników rajdu Małopolska MTB Tour (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej malopolskamtb.pl).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia maratonu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania rajdu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu rajdu zawodnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi maratonu na trasie rajdu.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

Skip to content